Naar eenvormige toetsing van niet-WMO
​plichtig gezondheidsonderzoek met
​data en/of lichaamsmateriaal

In de Nederlandse gezondheidszorg vindt gelukkig veel onderzoek plaats. Alleen door zulk onderzoek kan de zorgverlening, maar ook ons systeem van gezondheidsbescherming (denk aan Q koorts of lyme) worden verbeterd.

Voor onderzoek met een mogelijk hoog risico of belasting voor de deelnemers is via de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen een wettelijk verplichte toetsing van wetenschappelijk onderzoek geregeld. Een erkende medisch-ethische commissie (METC) moet zulk onderzoek toetsen. Bepaald extra gevoelig onderzoek wordt getoetst door de landelijke commissie, de CCMO. Ook ander onderzoek met een relatief hoog risico wordt wettelijk getoetst, zoals proef-bevolkingsonderzoek en veel onderzoek met nieuwe medische hulpmiddelen.

Voor het vele andere onderzoek met gegevens en lichaamsmateriaal bestaat nog geen wettelijk systeem van toetsing. Dat betekent niet dat zulk onderzoek nooit wordt getoetst. En er zijn ook wettelijke normen waaraan zulk onderzoek moet voldoen, met name de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek). Daarnaast heeft het veld (onderzoekers samen met patiëntenorganisaties) Gedragscodes vastgesteld, zoals de Code Goed Gebruik. Maar toetsing van zulk onderzoek is niet over hele linie gegarandeerd en indien het wel wordt getoetst, gebeurt dit niet altijd op dezelfde wijze. Daarom stellen de veldpartijen momenteel op initiatief van COREON een toetsingskader op. Dat noemen we (het project) Eenvormige Toetsing Gezondheidsonderzoek.
​Het gaat daarbij om gezondheidsonderzoek dat niet al op grond van een wettelijke regeling wordt getoetst.

Via deze site willen wij jullie op de hoogte te houden van het project en betrekken bij de toetsingscriteria. Nadat de eerste fase is afgerond, wordt de site omgebouwd tot een site
​waarmee het project kan worden geïmplementeerd.

​​Deze site biedt geen informatie over het vele gezondheidsonderzoek dat in Nederland plaatsvindt.
​Op de pagina ‘links’ hebben wij enkele voorbeelden van de grotere onderzoeken opgenomen.
​Deze lijst kan worden uitgebreid.

Voor het door de farmaceutische industrie gesponsord en geïnitieerd geneesmiddelenonderzoek zie
nwmostudies.nl

Links

​Voorbeelden van observationeel onderzoek

​​Biobanken.nl  
Patiëntgegevens voor een lerend zorgsysteem 
Hebon 
ZonMw 
Lifelines 
PREZIES 
ikNL
NIVEL
Zorgregistraties eerste lijn
Pharmo
Tweelingenregister
Palga