Onderwijs

Verschillende universiteiten in Nederland bieden (post)academische vakken en cursussen aan omtrent 'recht en literatuur' en 'Law and Humanities'. 

 
RLN draagt dit een warm hart toe wegens het grote maatschappelijke en wetenschappelijke  belang van dergelijk onderwijs. Reflectie op het recht en de rechtspraktijk is onmisbaar aan de academie - en daarbuiten. Diverse wetenschappers binnen het netwerk van RLN trachten om het onderwijs op het gebied van 'recht en literatuur' te bevorderen.  
 
Hieronder is een lijst opgenomen van het huidige vakken- en cursusaanbod in Nederland.
 
 
patrick tomasso Oaqk7qqNh c unsplash 

Great Books

Docent: prof. dr. A.A.M. Kinneging

Toegangseisen
Toegelaten tot Honours College Law, een van de andere zes Leidse Honours Colleges, of Leiden University College.

Beschrijving
Het vak kan worden gevolgd als 5 ec variant en als een 10 ec variant.

Studenten die alleen in de gelegenheid zijn om de 7 bijeenkomsten van het 1e blok te volgen krijgen 5 ec,
en zij die ook de 7 weken van het 2e blok volgen krijgen de 10 ec.

This course provides a study of text of the history of western philosophy, from Plato to our days. Only primary sources will be read and no handbooks or other secondary literature, since philosophy is best learnt by patiently studying and pondering over the Great Books, written by the important philosophers themselves. The course focuses on political philosophy and ethics. Metaphysical, epistemological and other issues can e.g. automatically arise in the reflection on and discussion of the books.

 

greatbooks

Leeswijzer Honoursvak Great Books 2019:

Thema: De traditie

Week
1. Homerus Ilias, boek 22 (Hektors dood) en 24 (Achilles geeft Hektors lijk terug)
2. Oude Testament, Exodus 1-20
3. Plato, Eutyphro en Apologie
4. Aristoteles, Nicomachische Ethiek boek 10
5. Nieuwe Testament, Evangelie van Mattheüs
6. Augustinus, Het Huis op de Rots, boek I
7. Thomas van Aquino, Over de Tien Geboden Alle bovengenoemde teksten zijn in het Nederlands te verkrijgen

Thema: De moderniteit

Week
8. Hobbes, Leviathan, Nederlandse vertaling: Leviathan
9. D’Alembert, Discours Préliminaire de l’Encyclopédie, Engelse vertaling: Preliminary Discourse to the Encyclopedia of Diderot
10. Rousseau, Premier Discours sur les Arts et les Sciences, Engelse vertaling: Discours on the Arts and the Sciences
11. Fichte, Reden an die deutsche Nation, Engelse Vertaling: Address to the German Nation
12. Nietzsche, Götzen-Dämmerung, Nederlandse vertaling: Afgodenschemering
13. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Nederlandse vertaling: Inleiding in de Metafysiek
14. Strauss, On Tyranny

 

Klik hier voor meer informatie

 

'Recht en existentialisme in filosofie en literatuur'


rechtenexistentieDocenten: mr. dr. C. Bouteligier & dr. T.J.M. Slootweg


Doelgroep
De leergang staat open voor zowel alumni als juridische professionals (o.m. uit de advocatuur en de rechterlijke macht). Voor professionals geldt dat zij gecertificeerde PAO-punten kunnen behalen. Iedere afzonderlijke bijeenkomst staat voor 2 punten; bij het volgen van de gehele reeks zijn 16 punten te behalen. ‘Recht en existentialisme in filosofie en literatuur’ werd eerder verzorgd als lezingenreeks van Recht en Literatuur (voorheen Recht en Literatuur Leiden). Wegens de overweldigende belangstelling wordt deze bijzondere leergang nu in samenwerking met Juridisch PAO Leiden herhaald.

Beschrijving
In de unieke PAO leergang ‘Recht en Existentialisme in Filosofie en Literatuur’ staan werken van grote auteurs als Nietzsche, Dostojevski, Unamuno, Kafka, Sartre en Camus centraal. Deze werken hebben met elkaar gemeen dat zij nauw verbonden zijn met het existentialisme; een zeer invloedrijke stroming die zowel de filosofie als de literatuur betreft. Niettegenstaande het diverse karakter van deze stroming kan worden gesteld dat het existentialisme leert dat de wereld niet zonder meer in begrippen, wetten, mechanismen en systemen gevangen kan worden. 

Deze stroming is zeer invloedrijk geweest en is dat nog altijd. In de rechtsgeleerdheid, die gekenmerkt wordt door algemene normen en wetten, is haar relevantie grotendeels miskend. Ten onrechte, zo zal blijken: het existentialisme biedt uitdagende en prikkelende inzichten ten aanzien van de theorie en de praktijk van het recht. In deze lezingenreeks wordt dit potentieel verkend. Wat kan het existentialisme betekenen voor het recht, dat toch vooral lijkt te berusten op positieve kennis, techniek en systematiek? In acht bijeenkomsten bezinnen wij ons op de betekenis van het existentialisme. Beroemde filosofische en literaire werken dienen als uitgangspunt voor reflectie op recht en rechtvaardigheid.
Ter inleiding beginnen wij met het denken van de beroemde rechtsfilosoof en rechter Paul Scholten. Uiteenlopende thema’s als schuld en onschuld, vrijheid, en de legitimatie van staat en recht komen uitgebreid aan bod. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht. Tevens geeft dit dieper(e) inzicht(en) in de werking van literatuur en het belang daarvan voor recht en rechtsvinding. De nadruk ligt op het verband tussen recht en kunst en het belang van literatuur en de menswetenschappen.

Deze leergang heeft een ander en eigen karakter dan andere PAO-cursussen. De deelnemers worden uitgedaagd om uit gangbare denkpatronen te treden. In deze bijeenkomsten worden daarom ook geen pasklare antwoorden verschaft, maar vragen geformuleerd die aanzetten tot levensbeschouwing, kritische reflectie op het recht, de rechtspraktijk – en de eigen vooronderstellingen daaromtrent. Aldus wordt ook het eigen oordeelsvermogen ontwikkeld.

 Klik hier voor meer informatie

 

 

 

Honours Class 'Recht, literatuur en film'

Docent: mr. dr. C. Bouteligier

Gastdocenten: prof. dr. F.W. Korsten; dr. Y. Horsman; mr. A. de Haas; dr. T.J.M. Slootweg.

Toelatingseisen
Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

kunstbreektwet

Beschrijving
Het recht is onlosmakelijk verbonden met verhalen. Een rechtssysteem wordt geconstrueerd op basis van beginselen, zoals rechtvaardigheid of gelijkheid, die door de eeuwen heen in verhalen inhoud hebben verkregen. Bij de formulering van deze beginselen is de betekenis geïnspireerd en mede gevormd door verhalen - en zo ook de rechtsregels die in het licht van die beginselen worden opgesteld.

Het recht brengt zelf echter ook verhalen voort. De rechter (of de jury) wordt geconfronteerd met verschillende verhalen en dient vervolgens zelf een verhaal te construeren; niet alleen op basis van bewijs, maar ook aannemelijkheid en geloofwaardigheid. In de rechtszaal wordt beslist welk juridisch gecomponeerd verhaal door de gemeenschap geaccepteerd wordt als het ware verhaal: 'zo is het gebeurd'.

In de unieke Honours Class ‘Recht, literatuur en film’ wordt deze verhalende aard van het recht verkend aan de hand van literatuur en films. De nadruk ligt op filosofische duiding van de werken. Zowel klassieke als moderne verhalen komen aan bod: van Dostojevski, Kafka, Atwood en Camus tot de films 'Twelve Angry Men' (1957) en ‘Eye in the Sky’ (2015). Deze verhalen hebben met elkaar gemeen dat zij zich bezighouden met thema's die direct of indirect van groot belang blijken voor het (denken over) recht.

Is en werkt het recht wel zoals het behoort te zijn? Wat is de voornaamste doelstelling van het recht, moet de nadruk liggen op menselijkheid - of juist niet? Kan rechtvaardigheid in de rechtspraktijk worden verwerkelijkt en zo ja, hoe? Zou er ruimte moeten zijn voor vergeving in het recht in plaats van het aloude vergelding? Hoe verhoudt het recht zich tot technologische ontwikkelingen? Dit zijn slechts enkele vragen die in deze Honours Class aan de orde komen.

Studenten worden uitgedaagd en aangemoedigd om zelf een standpunt in te nemen ten aanzien van de verschillende thematieken.

 

Klik hier voor meer informatie

 

 

Summercourse 'Recht en Literatuur'

summeron

Docent: prof. mr. dr. A.M.P. Gaakeer

Doelgroep
Rechtspraak: raadsheren en rechters (in opleiding).
Openbaar ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en adjunct-officieren van justitie (in opleiding).

Beschrijving
Wat hebben recht en literatuur met elkaar van doen? Tijdens deze Summercourse bekijkt u die relatie van alle kanten. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van de taal van het recht? Wat kunnen we leren van de taal en het verhaal van literaire werken? U ziet de rechter en officier van justitie als schrijvers, verhalenvertellers en als object van verhalen en films. U staat stil bij de vraag of ook de rechter en officier van justitie gebruik maken van een retorische strategie. Er worden parallellen getrokken tussen tragische dilemma’s en rechterlijke dilemma’s. En wie leest, leert zich verplaatsen in een ander en in een andere waarheid. Voor een rechter en officier van justitie een dagelijkse noodzaak. Aldus prikkelt deze Summercourse de creativiteit en zet aan tot reflectie op het eigen werk.
DoelDe Summercourse heeft tot doel om het verband tussen recht en literatuur te (her)ontdekken en hier een koppeling mee te maken met de rechtspraktijk. Hierdoor bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, kunt u ervaring uitwisselen met collega’s en wordt u gestimuleerd om te reflecteren op uw eigen werk.

Inhoud
In de cursus worden verbanden gelegd tussen recht en literatuur. Wie leest leert zich verplaatsen in een ander en in een andere waarheid. Daardoor kun je tot het inzicht komen dat waarheid niet (altijd) bestaat. Lezen prikkelt de creativiteit en zet aan tot reflectie over het eigen werk.De cursus bestaat uit drie aaneengesloten dagen, in de vorm van hoorcollege met gelegenheid tot vragenstellen en discussie. Op de eerste dag wordt de cursusdag afgesloten met een film in het avondprogramma. 


 
 
 

Search

Login Form